Noile cuceriri tehnologice din afara sectorului public schimbă așteptările cetățenilor cu privire la capacitatea administrației de a furniza servicii digitale rapid si în timp real. Ca răspuns la aceasta schimbare, și declanșate de politicile externe, administrația publică își schimbă modul de funcționare pentru a îmbunătăți furnizarea serviciilor publice.

Transformarea digitală creează un rol nou pentru comune. Acum, zonele rurale pot să devină din nou actori cheie profitând de oportunitățile erei digitale. Sustenabilitatea zonelor rurale se confruntă cu numeroase provocări prin utilizarea datelor. Partajarea datelor nu numai că creează oportunități pentru dezvoltare, ci sparg barierele și servesc ca un instrument util pentru inovare.

Viziunea privind construcția de sate inteligente (Smart Villages), este parte integrantă din strategia pentru realizarea dezvoltării durabile a zonelor rurale. Definim un sat inteligent ca fiind un model de dezvoltare rurală care utilizează pe deplin soluțiile oferite de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru a promova dezvoltarea durabilă a localității pe baza resurselor si oportunităților proprii.
Comunitățile pot aborda diferite provocări ale transformării digitale adoptând o strategie de date deschise. O cultură de partajare a datelor asigură o mai mare transparență și democratizare a datelor, încurajând totodată inovația. Comunitățile devin din ce în ce mai complexe, iar nevoile lor evoluează constant. Drept urmare, datele apar ca fiind o resursă nouă și indispensabilă pentru a înțelege ceea ce se întâmplă de fapt în cadrul unei comunități.

Dar există un decalaj mare între aspirațiile autorităților publice locale și capacitatea acestora de a implementa politici, proiecte și strategii bazate pe date. Viziunea privind trecerea de la managementul tradițional al localităților la transformare digitală arata că, construcția de sate inteligente în zonele rurale este alegerea corectă pentru o dezvoltare durabilă, în conformitate cu politicile naționale și ale Uniunii Europene. Pe baza acestei viziuni, se poate dezvolta Strategia Smart Village, ca parte integrantă din strategia de dezvoltare a localității.

𝟏. 𝐈𝐍𝐓𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐄𝐑𝐄

Pe măsură ce procesul de depopulare a zonelor rurale este tot mai evident constatăm că și moștenirea satelor și zonelor rurale dispare. În același timp, apar riscuri, amenințări și provocări noi. O analiză privind viitorul zonelor rurale și rolul acestora în societatea noastră impune o regândire a procesului de dezvoltare a comunităților din spatele satelor inteligente. Satele depopulate tind să fie locuite de vârstnici, de obicei singuri, care au nevoie de asistenta medicală, ajutor financiar si consiliere. În același timp, același zone au nevoie de tineri pentru a inova și a se implica în procesele de producție.

Transformarea digitală își propune sa ajute la recuperarea decalajului față de zonele urbane prin implementarea digitalizării în toate infrastructurile funcționale și prin maximizarea avantajelor utilizării tehnologiilor inteligente. În acest context, trebuie să subliniem prima Declarație Cork din 1996 (ECRD, 1996). Astăzi, conceptul de sat inteligent a fost definit de Comisia Europeană după cum urmează: „Satele inteligente sunt zone și comunități rurale care se bazează pe punctele forte și activele lor existente, precum și pe dezvoltarea de noi oportunități”, unde „rețelele și serviciile tradiționale și cele noi sunt îmbunătățite prin intermediul tehnologiilor digitale, de telecomunicații, inovații și o mai bună utilizare a cunoștințelor.

Principala problemă care caracterizează situația comunităților rurale, este insuficienta dezvoltare a serviciilor publice electronice. Explorând potențialul larg al tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), intenționăm să stimulăm progresul zonelor rurale și dezvoltarea generală a locuitorilor. Pentru atingerea obiectivelor Viziunii Smart Village, este necesar să acordăm prioritate investițiilor în domeniul TIC.

𝐂𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥𝐚̆?
Transformarea digitală, poate fi împărțită în cele două părți componente ale sale. Digitalul în acest sens, se referă la utilizarea tehnologiei de calcul, în timp ce transformarea se referă la o schimbare definitivă în natură, formă sau rezultat (Oxford Dictionary). Prin urmare, prin natura sa, proiectul de transformare digitală a unei comunități, utilizează tehnologia pentru a schimba părțile componente ale proceselor sale funcționale.

𝟐. 𝐍𝐄𝐂𝐄𝐒𝐈𝐓𝐀𝐓𝐄

În contextul definirii strategiei naționale privind Agenda Digitală pentru România, dar și în baza Programului Europa digitală, dorim să profităm la maximum de noile oportunități oferite de o transformare digitală. Aceste idei le regăsim și în inițiativa UE „Acțiunea pregătitoare privind zonele rurale inteligente din secolul XXI”, care dorește să sprijine comunitățile să dezvolte și să implementeze abordări și strategii pentru satele inteligente.

Necesitatea demarării unor acțiuni inteligente întâlnim și in „Politica de dezvoltare rurală a UE”, care sprijină zonele rurale pentru a face față gamei largi de provocări economice, de mediu și sociale.
O viziunea privind transformarea digitală pentru sate și comune, în consens cu direcțiile comunități europene, vizează în mod direct sectorul TIC și își propune să contribuie la dezvoltarea economică și la creșterea competitivității.

Smart Village Vision reimaginează modul în care sunt furnizate serviciile publice. Cu ajutorul tehnologiei dorim să ajungem la o îmbunătățire continuă a modului în care Primăria servește comunitatea, atât prin acțiuni directe, precum dezvoltarea efectivă a sectorului TIC autohton, cât și prin acțiuni indirecte, precum creșterea eficienței și reducerea costurilor sectorului public, îmbunătățirea productivității sectorului privat prin reducerea barierelor administrative în relația cu statul, prin îmbunătățirea competitivității forței de muncă, etc.

𝟑. 𝐏𝐑𝐎𝐕𝐎𝐂𝐀𝐑𝐈

Viziunea noastră privind viitorul zonelor rurale ia în considerare câteva elemente disruptive, pornind de la schimbările demografice și degradarea mediului natural și trecând la aspectele sociale și economice ale dezvoltării precum, ritmul avansării tehnologice, accesul limitat la servicii si izolarea.
Acest lucru creează cadrul care permite comunităților rurale să profite la maximum de noile oportunități oferite de o transformare digitală.

𝟒. 𝐒𝐂𝐎𝐏

Realizarea unei dezvoltări durabile în zonele rurale prin promovarea informatizării în diferite domenii ale satelor, cum ar fi economia rurală, societatea, cultura și civilizația ecologică.
Viziunea Smart Village se aliniază strategiilor regionale și naționale din domeniul e-administratie si reprezintă punctul de plecare pentru dezvoltarea Strategiei Smart Village care să completeze Strategia de Dezvoltare Locală. În general, sensul dezvoltării durabile este de obicei legat de dezvoltarea durabilă a economiei, societății și mediului.

Prin creșterea calității și a numărului serviciilor publice electronice în localități rurale, dorim o îmbunătățire a eficienței la nivel de administrație, o îmbunătățire a calității vieții și crearea de oportunități economice pentru cetățeni. Este o viziune adaptată nevoilor locale.
Explorând potențialul mare al tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), putem obține modernizarea administrației, revitalizarea zonelor rurale și bunăstarea generală al locuitorilor.

𝟓. 𝐕𝐈𝐙𝐈𝐔𝐍𝐄 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞

Transformarea digitală a comunității și trecerea de la managementul rural tradițional la un concept de tip Smart Village.
În termeni socio-economici înseamnă trecerea de la dependență și izolare la conectivitate și parteneriat.
Viitorul transformării digitale nu mai este un punct la orizont, el este deja prezent!

Obiectiv General
Construirea unui ecosistem digital local favorabil inovării, dezvoltării digitale și colaborării intre românii din interiorul și exteriorul localităților, prin utilizarea tehnologiilor inteligente.
Realizarea acestui obiectiv va duce la diversificarea și creșterea calității serviciilor publice datorită utilizării datelor. Prin creșterea calității și a numărului serviciilor publice electronice în localitățile rurale, obținem o îmbunătățire a eficienței la nivel de administrație, o îmbunătățire a calității vieții și oportunități economice pentru cetățeni. Este o viziune adaptată nevoilor locale.

Construcția unui ecosistem digital și dezvoltarea de servicii bazate pe date implică o mai mare interacțiune cu cetățenii, cu mediul privat dar și o creștere a interacțiunii între diferite administrații. Acest ecosistem acoperă domenii specifice administrației publice și mediului privat și răspunde nevoilor de bază în relația cu comunitatea.

𝟔. 𝐃𝐎𝐌𝐄𝐍𝐈𝐈 𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐔𝐍𝐄

Succesul în transformarea digitală depinde de mulți factori. Deși tehnologia nu este neapărat soluția unică, există câteva domenii cheie care ar trebui dezvoltate pentru a obține un rezultat notabil. Având în vedere progresul tehnologic și nevoile de modernizare a zonelor rurale, am identificat 3 domenii majore de acțiune care pot defini Viziunea Smart Village privind transformarea digitală a comunităților.

A. Infrastructura

Infrastructura TIC este o parte esențială pentru realizarea unui SMART VILLAGE, fiind baza pentru construcția inteligentă a comunității. Se bazează pe sisteme avansate de monitorizare, culegere, stocare și transmitere a informației, inclusiv senzori inteligenți integrați în infrastructura fizică. Cu ajutorul ei putem realiza procesarea datelor în timp real, ulterior datele sunt transformate în informații, iar pe baza informațiilor autoritățile pot lua decizii. Investițiile în dezvoltarea și modernizarea instrumentelor TIC pot fi realizate concomitent cu investiții în infrastructura de baza.

Principalele componente ale infrastructurii necesare sunt:
– Cloud Computing
Achiziția rapidă și rentabilă a unor sisteme informatice / servicii pentru toate operațiunile si crearea unei baze de date.

– Platforma portal Smart Village
O comunitate inteligentă este un sistem care conectează date și utilizatori și include informații spațio-temporale, baza de date, IoT. Platforma Smart Village este o interfață ce servește ca mijlocitor pentru schimb de informații si face legătura cu utilizatorul. Cu ajutorul ei vom comunica cu utilizatorii și vom furniza servicii pentru aplicații inteligente.

O comunitate inteligentă este un sistem care conectează date și utilizatori și include informații spațio-temporale, baza de date, IoT. Platforma Smart Village este o interfață ce servește ca mijlocitor pentru schimb de informații si face legătura cu utilizatorul. Cu ajutorul ei vom comunica cu utilizatorii si vom furniza servicii pentru aplicații inteligente.

B. Administrație Inteligentă (e-administratie)

Realizarea serviciilor publice, legătura dintre ele și diseminarea informațiilor necesare pentru asigurarea transparenței, precum:
– dezvoltarea serviciilor publice electronice aferente procedurilor administrative;
(dovada de reședință, notificarea ale persoanei care primește asistenta socială, înregistrarea unei modificări a adresei, depunerea unei declarații privind impozitul, plata contribuțiilor fiscale. etc).
– extinderea digitalizării activităților interne si crearea surselor de date;
(renunțarea treptată la hârtie si la venitul la ghișeu si schimb de documente direct de pe o platforma web, prin internet.
– creșterea gradului de pregătire generală a angajaților;
(pregătirea personalului în a utiliza serviciile publice electronice pentru interacțiunea cu beneficiarii lor, dar și cu alte instituții sau autorități publice).

C. Incluziune socială (e-incluziune)

E-incluziunea se referă la participarea tuturor indivizilor la toate nivelurile comunității, prin accesul acestora la infrastructură, la date și la informații. Astfel putem furniza acțiuni și servicii mai bune și mai ieftine în domeniile sănătății, educației, mobilității, securității, justiției, culturii, gestionarea resurselor și promovarea identității locale.

Creșterea numărului de conexiuni prin cablu și a utilizării internetului și a mobilului, sunt în mod direct legate de îmbunătățirea identității locale (turism, patrimoniu, meșteșuguri, agricultură, tradiții, istorie, monumente). Prin dezvoltarea infrastructurii TIC, în special prin conectarea școlilor, dispensarului și instituțiilor publice din localitate sau din zonele greu accesibile, contribuim major la creșterea incluziunii sociale.

Viziunea Smart Village transformă aceste acțiuni concrete în obiective care vor duce progresiv la un cadru politic general sau o „agendă rurală” care vor ține seama și de legătura cu zonele urbane. Implementarea ei atinge domeniile de interes pentru zonele rurale, cum ar fi agricultura durabilă, repopularea, serviciile publice și de bază, digitalizarea, antreprenoriat, mobilitate, energie, tineret, formare, etc.)

𝟕. 𝐏𝐑𝐈𝐍𝐂𝐈𝐏𝐈𝐈

Crearea unei comunități bazată pe tehnologia informațională se concentrează pe respectarea unor principii care să impulsioneze colaborarea și sprijinul reciproc al tuturor cetățenilor.
• Accesibilitate – servicii digitale care să fie favorabile incluziunii și să răspundă diferitelor tipuri de nevoi ale unui număr cât mai mare de oameni;
• Interconectivitate – servicii intracomunitare care depășesc granițele administrative ale localității, prin utilizarea tehnologiei mobile;
• Transparență – Date deschise pentru schimb de informații și servicii între cetățeni, administrații publice și mediul de afaceri, în mod liber și gratuit.

𝟖. 𝐈𝐍𝐈𝐓𝐈𝐀𝐓𝐈𝐕𝐄

Încurajarea utilizării Digitalizării, a Tehnologiei mobile, a Bazelor de date și a Platformelor cloud, este o politică aplicabilă în întreaga lume și trebuie să fie o practică curentă pentru toți cetățenii, indiferent de locul unde se află. Ne propunem să oferim servicii digitale ușor de utilizat, sigure și fiabile.

Inițiativele „Smart Village” sunt:
1) Susținerea realizării strategiei Smart Village și reconsiderarea satelor ca fiind motoare ale integrării intracomunitare;
2) Eliminarea barierelor pentru instalarea infrastructurilor digitale de comunicare, implementarea TIC și IoT și promovarea tehnologiilor mobile;
3) Creșterea accesului la sisteme de învățământ digital, turism și sănătate pentru toți;
4) Birouri de asistență, consiliere și orientare privind serviciile digitale;
5) Organizarea de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale;
6) Promovarea cooperării dintre sectoarele public și cel privat, prin sprijinirea parteneriatului public-privat.

Toate aceste inițiative vor avea în centru cetățeanul și satisfacerea nevoilor acestuia. Prin urmare, Viziunea Smart Village este o viziune de jos în sus, viziunea care pornește „de la firul ierbii”.

𝟗. 𝐑𝐄𝐙𝐔𝐋𝐓𝐀𝐓𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐂𝐎𝐍𝐈𝐙𝐀𝐓𝐄

Îmbunătățirea accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), precum și a calității acestora va avea ca rezultat îmbunătățirea relațiilor dintre administrațiile publice și părțile interesate, creșterea satisfacției cetățenilor și, cel mai important, o schimbare a culturii birocratice și organizaționale.

𝟏𝟎. 𝐕𝐈𝐙𝐈𝐔𝐍𝐄 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐄𝐆𝐈𝐂𝐀

Procesul de transformare digitală nu se rezumă doar la această proiecție de viitor. Viziunea noastră reprezintă baza pentru dezvoltarea strategiei de creștere digitală, ca parte a strategiei de dezvoltare a localității, care să permită investiții în produse și servicii TIC. Pentru sustenabilitate pe termen lung investițiile publice din bugetul local sau fonduri europene vor cuprinde și investiții pentru introducerea rețelelor de generație viitoare, pentru a se asigura accesul la internet în bandă largă, contribuind astfel la transformarea zonelor rurale în sate inteligente.

Politicile publice la nivelul comunității vor sprijini, în paralel, îndeplinirea obiectivului de construcție a unui ecosistem digital rural prin consolidarea alfabetizării digitale, e-învățării, e-incluziunii, e-competențelor, precum și a e-competențelor antreprenoriale conexe, făcând astfel trecerea de la cultura birocratică tradițională la un model unitar și integrat numit Smart Village.