Va informam prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastra personale si drepturile pe care le aveti in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare GDPR) si legislatia nationala privind protectia si securitatea datelor personale, in vigoare.

Scopurile si baza legala a prelucrarilor
Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate in conformitate cu prevederile GDPR, in calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/ compartimentelor, in conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea urmatoarelor activitati:
relatii publice/petitionare/ formulare de puncte de vedere la solicitarile persoanelor fizice, formulare de actiuni si reprezentare in instanta, organizare/derulare evenimente, indeplinirea atributiilor legale de control si investigare, solutionare a plangerilor, inregistrarea si solutionarea notificarilor de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, inregistrarea formularelor de declarare responsabil cu protectia datelor, incheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii.

Temeiul legal al prelucrarii datelor
Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate pentru indeplinirea obligatiilor legale care ii revin operatorului Satul Inteligent s.r.l., J15 711 13.10.2015, CUI 35119943, adresaa Sat Alunisu, strada Inv. S. Stancescu nr.90, Comuna Cornatelu, Judetul Dambovita, conform articolului 6 alin. 1 litera c) si e) din GDPR.

In masura in care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Satul Inteligent s.r.l. va solicita consimtamantul dvs. in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR. Legislatia care guverneaza, in principal, activitatile derulate sunt urmatoarele: Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE, Legea 102/2005, modificata si completata, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004, Legea nr. 544/2004, Ordonanta Guvernului nr. 27/2002, Codul de procedura civila.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram
Politica privind protectia si securitatea datelor personale a Satul Inteligent s.r.l. este de a colecta numai datele personale necesare in scopurile mentionate si de a solicita persoanelor vizate sa ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare indeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrarilor la nivelul serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Satul Inteligent s.r.l. sunt urmatoarele:

  • pentru relatii publice/petitionare/formulare de puncte de vedere la solicitarile persoanelor fizice nume, prenume, semnatura, date facturare, detalii de contact – numar de telefon personal, adresa de email, adresa de domiciliu/resedinta, etc., in mod exceptional: serie si numar CI/BI, CNP
  • pentru formulare de actiuni si reprezentare in instanta: nume, prenume semnatura, detalii de contact – numar de telefon personal, adresa de email, adresa de domiciliu/resedinta, etc., serie si numar CI/BI, CNP
  • pentru organizare/derulare evenimente: nume, prenume, functie, profesie, denumirea angajatorului, date facturare, detalii de contact – numar de telefon personal/de serviciu, adresa de email, adresa postala
  • pentru formulare declarare RPD: nume, prenume, functie denumirea angajatorului detalii de contact – numar de telefon personal/de serviciu, adresa de email, adresa postala adresa IP de unde este completat formularul tipul de browser folosit
  • pentru solutionarea notificarilor de incalcare a securitatii datelor: nume, prenume, functie, denumirea angajatorului, detalii de contact – numar de telefon personal/de serviciu, adresa de email, adresa postala
  • pentru solutionarea plangerilor/sesizarilor: nume, prenume, semnatura, detalii de contact – numar de telefon personal, adresa de email, adresa de domiciliu/resedinta, etc., serie si numar CI/BI CNP
  • pentru incheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii: nume, prenume, functie denumirea angajatorului, date facturare, detalii de contact – numar de telefon personal/de serviciu, adresa de email, adresa postala

Ne rezervam dreptul de a solicita alte date necesare pentru indeplinirea atributiilor serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Satul Inteligent s.r.l., strict in conformitate cu prevederile legale.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastra personale sunt destinate utilizarii de catre operator (Satul Inteligent s.r.l.) şi sunt comunicate urmatorilor destinatari, daca este cazul: alte institutii/autoritati centrale si locale in vederea redirectionarii conform legii a petitiilor gresit indreptate; instantelor de judecata in vederea formularii de actiuni si reprezentarii in instanta in cadrul activitatii de organizare/derulare evenimente a operatorului in cadrul activitatii de investigare/control. Dezvaluirea datelor catre terti se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizati anterior.

Perioada de stocare a datelor personale
Datele dumneavoastra personale sunt stocate pe perioada necesara efectuarii tuturor demersurilor intreprinse pentru sustinerea activitatilor serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Satul Inteligent s.r.l. de relatii publice, petitionare, formulare de puncte de vedere, organizare, derulare evenimente, solutionarea actiunilor de catre instantele de judecata competente, indeplinirea atributiilor legale de control si investigare, solutionare a plangerilor, inregistrarea si solutionarea notificarilor de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, precum si inregistrarea formularelor de declarare responsabil cu protectia datelor, dupa care vor fi arhivate potrivit legislatiei aplicabile.

Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie şi procesul decizional individual automatizat. Pentru exercitarea drepturilor dvs. va rugam sa contactati direct, responsabilul cu protectia datelor din Satul Inteligent s.r.l. la adresa: office@satulinteligent.ro sau in scris la sediul Satul Inteligent s.r.l. J15/711/13.10.2015, C.I.F(C.U.I): 35119943, Adresa: Sat Alunisu, strada Inv. S. Stancescu nr. 90, Comuna Cornatelu, Judetul Dambovita. Prelucrarile de date speciale sau intemeiate pe consimtamant.

Atunci cand prelucrarea se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizata si-a dat consimtamantul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu exceptia cazului in care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdictia prevazuta la alineatul (1) sa nu poata fi ridicata prin consimtamantul persoanei vizate” din GDPR, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Astfel, puteti modifica sau elimina consimtamantul in orice moment, si vom actiona imediat in consecinta, cu exceptia cazului in care exista un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.